Zorg

Ieder kind heeft kwaliteiten. Op de Sponder gaan we dan ook uit van wat een kind kan. Door deze kwaliteiten te benutten en in te zetten in het leren, worden onze leerlingen gemotiveerd om te leren. Zo krijgen de kinderen grip op hun leerproces, waardoor ze vertrouwen krijgen in eigen kunnen.

Ondersteuning

De school kent vijf ondersteuningsfases waarbinnen we kinderen extra ondersteuning kunnen bieden binnen het leren en de sociaal emotionele ontwikkeling.  Hieronder staat beknopt beschreven wat de vijf ondersteuningsfases zijn. In het ondersteuningsplan van de school is dit verder uitgewerkt.

 

1. De leerkracht signaleert dat het kind behoefte heeft aan preteaching, verkorte-, of verlengde instructie en kleine aanpassingen in het standaard aanbod. De leerkracht biedt deze extra zorg zelf in de groep.

 

2. De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.

 

3. Er is meer extra ondersteuning nodig dan de leekracht kan bieden. De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider van waaruit extra's interventies ingezet kunnen worden.

 

4a. Het verder in kaart brengen van de onderwijs- leerbehoeftes van de leerling in samenwerking met de op school aanwezige expertise (specialisten, logopedie, gedragswetenschapper)

4b. Bespreken van de leerling in het Zorg Advies Team (ZAT). Dit ZAT kan aangevuld worden met externe expertise en ouders.

 

5. Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een meer passende school.