Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 8

 

Maandag      

08.45 - 15.00 uur

 

Dinsdag

08.45 - 15.00 uur

 

Woensdag

08.45 - 12.30 uur / middag vrij

 

Donderdag

08.45 - 15.00 uur

 

Vrijdag

08.45 - 12.30 uur / middag vrij

 

Om 8.30 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.45 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 15.00uur is de school uit.

 

  Vakantierooster                                         2023-2024                                                                     2024-2025

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023                             21 oktober t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024                   23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024                            3 maart t/m 7 maart 2025
Pasen 1 april 2024                                                              21 april 2025
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024                                          22 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024                                                     29 en 30 mei 2025
Pinksteren 20 mei 2024                                                             9 juni 2025
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024                                    7 juli t/m 17 augustus 2025
   
   
   
   
   
   
   
   

Studiedagen schooljaar 2023-2024: maandag 18 september, woensdag 11 oktober, donderdag 6 juni alle leerlingen vrij. 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Een vertrouwde plek

Op de Sponder moet uw kind zich altijd thuis voelen. Zowel voor, tijdens als na schooltijd. Wij bieden dan ook verschillende vormen van opvang.

Voor schooltijd

U mag uw kind op school afzetten vanaf 8.30 uur. Er is dan toezicht op de speelplaats en de kinderen moeten dan hun klas binnengaan. Tijdens dit inloopmoment kan uw kind bijvoorbeeld een praatje maken met de juf of meneer of een spelletje doen met klasgenootjes. Op deze manier kunnen we ontspannen aan de schooldag beginnen. Om 8.45 uur starten de lessen.

Tijdens schooltijd

Op onze school blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze over. Het overblijven vindt plaats onder toezicht, uw zoon of dochter moet zelf zijn eten en drinken meebrengen. Heeft uw kind een dieet of allergie? Dan kunt u dit melden bij de groepsleerkracht. 

Na schooltijd

U zoekt opvang voor uw kind na schooltijd? De Sponder voorziet daarin niet zelf, maar wij werken wel nauw samen met Don Bosco. Hier wordt uw kind met zorg en liefde opgevangen als de school uit is. 

Voor meer informatie: 

http://donboscoroosendaal.nl

https://kober.nl/

U telt!

Als ouder vertrouwt u uw kind toe aan ons team. Dat waarderen wij enorm! Omdat u uw kind het beste kent, trekken wij graag samen met u op om uw kind tot maximale bloei te brengen. We streven dan ook naar ouderpartnerschap: een partnerschap waarbinnen ouders en school samenwerken om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te stimuleren.

Wat kunt u doen?

Wij kennen verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. U kunt bijvoorbeeld meehelpen of ondersteuning bieden bij activiteiten. Maar ook kunt u positief kritisch meedenken, bijvoorbeeld tijdens gesprekken met de teamleden, als lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad. Alle vormen van ouderbetrokkenheid dragen ons inziens bij aan een goede houding, positief welbevinden en schoolsucces van uw kind.

Op school is er een ouder-klankbordgroep waarin leerkrachten en ouders samen optrekken om de ouderbetrokkenheid binnen de school te verbeteren.

Ouderbetrokkenheid houdt ons scherp en maakt het onderwijs op onze school nog aantrekkelijker!

Het ministerie vergoedt helaas geen activiteiten die niet bij het verplichte lesprogramma van onze bassischool hoort zoals de schoolreis, Kerst, Pasen, Sinterklaas of de speeltuindag. Deze kosten worden gedeeltelijk door KPO vergoed á €20 euro per leerling. Helaas is dit niet voldoende en vragen wij elk jaar aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage om onze activiteiten uit te kunnen voeren.Deze bijdrage is echt vrijwillig: u beslist zelf of u deze bijdrage betaalt. Als u niet betaalt, mag uw kind altijd meedoen. Zonder deze bijdrage is het voor school echter erg moeilijk om extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. Deze bijdrage is niet voor het schoolkamp van groep 8. Hiervoor komt een aparte brief.

 

 

 

 

 

 

VACATURE: Momenteel is praktijk Schoone op zoek naar een logopediste, die ze aan onze school kunnen verbinden. We hopen zo spoedig mogelijk de logopedie weer te kunnen opstarten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een aantal dagdelen in de week is een logopediste van praktijk Schoone en een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut van praktijk Kalsdonk op school aanwezig voor het behandelen van leerlingen (zij zijn geen medewerker van de school). De jongere kinderen (groepen 1 t/m 4) en leerlingen met een taal-leerstoornis, kunnen door hen onder schooltijd behandeld worden. Dit gaat volgens de reguliere verwijzing van de eigen huisarts.

Aan de behandeling op school zijn wel voorwaarden verbonden:

  1. Ouders dienen 50% van de behandeltijd bij de behandeling aanwezig te zijn. 

  2. Ouders geven toestemming voor afstemming en overdracht van behandeldoelen en testgegevens tussen school en therapeut.

  3. Ouders geven toestemming dat verslaglegging tussen praktijk en school gedeeld mag worden. Jongere leerlingen zijn binnen onze school leerlingen in de groepen 1 t/m 4 voor de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 is behandeling onder lestijd alleen toegestaan na weging in het Zorg Advies Team van de school. De behandeling dient dan in hoge mate voorwaardelijk te zijn voor de leerontwikkeling van de leerling. 

In de vakanties kunnen de leerlingen op de praktijk de behandelingen volgen. 

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Soms is de afstand naar de school groot of kan het kind niet zelfstandig naar school. In bepaalde gevallen komt u dan in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. U komt voor de regeling in aanmerking als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Als de school van het primair onderwijs op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt.
  • Als uw kind niet zelfstandig naar het primair onderwijs kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.

Bij vervoer naar een school voor (speciaal) basisonderwijs kan de gemeente bepalen dat:

  • Er een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. 
  • U in aanmerking komt voor vrijstelling van betalen van de eigen bijdrage.  

Dit is afhankelijk van uw verzamelinkomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de webstite van de gemeente. 

https://www.roosendaal.nl/leerlingenvervoer 

 

 

 

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

Wat doet de MR?

Het schoolbestuur heeft bij bepaalde beleidsvoornemens op schoolniveau de instemming van de MR nodig. Daarnaast is de MR een adviesorgaan. De raad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding van elk drie personen.  De taken en bevoegdheden liggen vast in het reglement van de medezeggenschapsraad. Dit kan op school worden ingezien. 

De MR mag advies uitbrengen over alle zaken m.b.t. onderwijs en de organisatie. Daarnaast heeft het bestuur de instemming van de MR nodig bij onder andere wijzigingen van het beleid, fusies, schoolplan, schoolgids e.d. 

Ouders kunnen op school de verslagen van de MR inzien. In het MR jaarverslag staan alle onderwerpen waarover de raad het afgelopen jaar heeft vergaderd. 

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar. Onze huidige MR bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De directeur woont als adviserend lid een gedeelte van de vergaderingen bij en vertegenwoordigt het schoolbestuur.

Namens de ouders:

Namens het team:

Mark van den Boer, lid  

Lincy Gort, lid, notulist

Jelly de Jel, lid

Dana Verdoorn, lid

Martine Ector, lid

Yvonne den Braber, voorzitter en penningmeester

 

 

De Gemeen­schappelijke Medezeggenschapsraad

Aangezien er onder het bestuur meerdere basisscholen vallen, is er voor zaken van gemeenschappelijk belang de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR ) ingesteld. Vanuit school heeft één teamlid zitting in de GMR. 

Meer weten?

U wilt graag meer weten over de MR of heeft een vraag? Stuurt u dan een mail naar y.schreuder@kporoosendaal.nl

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-541107.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar https://www.kporoosendaal.nl/handige-info/klokkenluidersregeling/

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt