Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 8

 

Maandag      

08.45 - 15.00 uur

 

Dinsdag

08.45 - 15.00 uur

 

Woensdag

08.45 - 12.30 uur / middag vrij

 

Donderdag

08.45 - 15.00 uur

 

Vrijdag

08.45 - 12.30 uur / middag vrij

 

Om 8.30 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.45 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 15.00uur is de school uit.

 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie23 juli t/m 4 september 2022

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Een vertrouwde plek

Op de Sponder moet uw kind zich altijd thuis voelen. Zowel voor, tijdens als na schooltijd. Wij bieden dan ook verschillende vormen van opvang.

Voor schooltijd

U mag uw kind op school afzetten vanaf 8.30 uur. Er is dan toezicht op de speelplaats en de kinderen moeten dan hun klas binnengaan. Tijdens dit inloopmoment kan uw kind bijvoorbeeld een praatje maken met de juf of meneer of een spelletje doen met klasgenootjes. Op deze manier kunnen we ontspannen aan de schooldag beginnen. Om 8.45 uur starten de lessen.

Tijdens schooltijd

Op onze school blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze over. Het overblijven vindt plaats onder toezicht, uw zoon of dochter moet zelf zijn eten en drinken meebrengen. Heeft uw kind een dieet of allergie? Dan kunt u dit melden bij de groepsleerkracht. De kosten voor het overblijven zijn € 30,- per jaar per kind. 

Na schooltijd

U zoekt opvang voor uw kind na schooltijd? De Sponder voorziet daarin niet zelf, maar wij werken wel nauw samen met Don Bosco. Hier wordt uw kind met zorg en liefde opgevangen als de school uit is. 

Voor meer informatie: 

http://donboscoroosendaal.nl

https://kober.nl/

U telt!

Als ouder vertrouwt u uw kind toe aan ons team. Dat waarderen wij enorm! Omdat u uw kind het beste kent, trekken wij graag samen met u op om uw kind tot maximale bloei te brengen. We streven dan ook naar ouderpartnerschap: een partnerschap waarbinnen ouders en school samenwerken om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te stimuleren.

Wat kunt u doen?

Wij kennen verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. U kunt bijvoorbeeld meehelpen of ondersteuning bieden bij activiteiten. Maar ook kunt u positief kritisch meedenken, bijvoorbeeld tijdens gesprekken met de teamleden, als lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad. Alle vormen van ouderbetrokkenheid dragen ons inziens bij aan een goede houding, positief welbevinden en schoolsucces van uw kind.

Op school is er een ouder-klankbordgroep waarin leerkrachten en ouders samen optrekken om de ouderbetrokkenheid binnen de school te verbeteren.

Ouderbetrokkenheid houdt ons scherp en maakt het onderwijs op onze school nog aantrekkelijker!

Een belangrijke rol

De tijd die uw kind op school doorbrengt moet zo leerzaam en plezierig mogelijk verlopen. Om hierbij te helpen, heeft Sponder een ouderraad (OR). De leden van de OR ondersteunen ons team waar de inbreng van ouders gewenst is, bijvoorbeeld tijdens sport- en activiteitendagen. 

Samenstelling

Onze OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een zestal leden. De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. 

Een vraag?

Heeft u vraag over de Ouderraad? Wend u dan tot een van de leden.

Ouderbijdrage en overblijfgeld 

Aan de plaatsing van uw kind op de Sponder zijn financiële consequenties verbonden. 

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende kosten: 

Overblijven                                                                                                                             

Als eerste hebben we de kosten van het overblijven. Omdat De Sponder werkt met een korte  middagpauze, blijven alle kinderen over. Voor het overblijven wordt €30,- per schooljaar berekend. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Verder vragen wij nog een vrijwillige ouderbijdrage van €45,- per schooljaar. Hier zitten de kosten voor het  jaarlijkse  schoolreisje al bij . Verder worden met deze bijdrage verschillende activiteiten op en rondom school georganiseerd (o.a. Sinterklaas, carnaval, expressiemiddag/- avond, sportdag, schouwburgbezoek, speeltuindag etc)

Om deze activiteiten voor de kinderen op een fijne manier vorm te geven vraagt de school deze bijdrage. Zonder deze geldelijke bijdrage is het voor de school erg moeilijk extra activiteiten voor de kinderen te organiseren.   

Het totaalbedrag per schooljaar komt hiermee uit op €75,- per kind. 

Onder strikte voorwaarden kan de stichting Leergeld iets voor u betekenen voor het betalen van de bijdrage. 

Voor het schoolkamp in groep 8 vraagt de school een extra ouderbijdrage van € 55,-. Deze komt bij het bedrag van de eerdergenoemde €45,-  

Wijze van betalen 

Voor alle betalingen krijgt u aan het begin van het schooljaar een overzicht waarin de bedragen voor de hier genoemde activiteiten zijn opgesplitst. 

Hierin staat ook beschreven hoe u kunt betalen en wat de mogelijkheden zijn betreffende gespreid betalen.  

 

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

Wat doet de MR?

Het schoolbestuur heeft bij bepaalde beleidsvoornemens op schoolniveau de instemming van de MR nodig. Daarnaast is de MR een adviesorgaan. De raad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding van elk drie personen.  De taken en bevoegdheden liggen vast in het reglement van de medezeggenschapsraad. Dit kan op school worden ingezien. 

De MR mag advies uitbrengen over alle zaken m.b.t. onderwijs en de organisatie. Daarnaast heeft het bestuur de instemming van de MR nodig bij onder andere wijzigingen van het beleid, fusies, schoolplan, schoolgids e.d. 

Ouders kunnen op school de verslagen van de MR inzien. In het MR jaarverslag staan alle onderwerpen waarover de raad het afgelopen jaar heeft vergaderd. 

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar. Onze huidige MR bestaat uit zes personen: een voorzitter, een secretaris en leden. De directeur woont als adviserend lid een gedeelte van de vergaderingen bij en vertegenwoordigt het schoolbestuur.

Namens de ouders:

Namens het team:

Merel Vriends, lid

Lincy Gort, lid

Mark van den Boer, lid      

Gina van der Spoel, voorzitter

Estelle de Beus, lid

Yvonne den Braber, lid

 

 

De Gemeen­schappelijke Medezeggenschapsraad

Aangezien er onder het bestuur meerdere basisscholen vallen, is er voor zaken van gemeenschappelijk belang de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR ) ingesteld. Vanuit onze MR heeft één lid zitting in de GMR.

Meer weten?

U wilt graag meer weten over de MR of heeft een vraag? Stuurt u dan een mail naar g.v.d.spoel@kporoosendaal.nl

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-541107.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Indien u een klacht hebt, kunt u hier zien wat u kunt doen.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar https://www.kporoosendaal.nl/handige-info/klokkenluidersregeling/