Kwaliteit

Structureel werken aan verbetering

Uw kind verdient goed onderwijs. Om deze kwaliteit te monitoren maken we gebruik van verschillende hulpmiddelen.  

Ontwikkelingsperspectief: 

Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit document geeft ons richting in het adequaat begeleiden van de leerling om gestelde doelen te realiseren. Op deze wijze willen we vanuit reële mogelijkheden, eruit halen wat er in zit. De ontwikkeling van de leerling wordt met dit document minimaal twee keer per jaar geëvalueerd.

Doelgericht werken binnen onze leerlijnen: 

onze specialisten worden actief ingezet op de didactische en pedagogische schoolontwikkeling en meer afgestemde aanpak in de groepen. De leerlijnen en groepsplannen zijn hierin een hulpmiddel. Zo zetten we continu in op kwaliteitsverbeteringen op school, groep en leerlingniveau. 

Opbrengsten in beeld: 

De opbrengsten van de schoolverlaters worden jaarlijks gemonitord op basis van inspectiecriteria. Naast de uitstroom-resultaten monitoren we ook de tussenopbrengsten. De OPP's en de leerlijnen zijn hierin hulpmiddel.

Ontwikkeling van medewerkers: 

Om in te spelen op onderwijsontwikkelingen en het verbeteren van eigen vaardigheden hebben alle medewerkers eigen ontwikkeldoelen. Gezamenlijke ontwikkeldoelen worden opgepakt binnen teambrede studiemomenten.

Duidelijke doelen: 

de ontwikkeling van de school wordt uitgezet voor een periode van vier jaar. Deze doelen staan beschreven in ons school- en jaarplan.

Externe onderzoeken:

Binnen KPO worden er op alle scholen interne audits uitgevoerd. Collega’s bezoeken de scholen en kijken naar allerlei zaken en geven op basis van een onderzoek een oordeel en adviezen waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook de Sponder wordt dan bezocht.De inspectie van het onderwijs bezoekt ook de school en geven een oordeel. Bij het laatste bezoek heeft de inspectie vastgesteld dat de kwaliteit van het onderwijs op Sbo De Sponder op orde is. Zie Rapport vierjaarlijks onderzoek (blz 23)