Een belangrijke rol

De tijd die uw kind op school doorbrengt moet zo leerzaam en plezierig mogelijk verlopen. Om hierbij te helpen, heeft Sponder een ouderraad (OR). De leden van de OR ondersteunen ons team waar de inbreng van ouders gewenst is, bijvoorbeeld tijdens sport- en activiteitendagen. 

 

Samenstelling

Onze OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een zestal leden. De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Via onze nieuwsbrief en de website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de activiteiten van de OR.

Op school kunt u de verslagen van de vergaderingen inzien. 

 

Een vraag?

Heeft u vraag over de Ouderraad? Wend u dan tot een van de leden.

 

Vrijwillige ouderbijdrage.

Op bladzijde 29 van de schoolgids staat vermeld dat de school een jaarlijkse vergoeding vraagt voor het overblijven (een verplichte bijdrage) en een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten van de school (o.a. Kerst, Carnaval, expressiemiddag/- avond, sportdag, schouwburgbezoek etc) Zonder deze geldelijke bijdrage is het voor de school erg moeilijk extra activiteiten voor de kinderen te organiseren.

 

Deze kosten bedragen resp. €20,- voor de vrijwillige ouderbijdrage en €35,- voor het overblijven per kind per schooljaar.  Het totaalbedrag per schooljaar komt hiermee uit op €55,-

 

U maakt het bedrag over op bankrekeningnummer NL33 RABO 0184 3206 07 t.n.v. SBO De Sponder.

Graag duidelijk de naam van uw kind vermelden.

                                                                                                                                                                                        

Als u door persoonlijke financiële omstandigheden niet in staat bent deze rekening te betalen, kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld Roosendaal op telefoonnummer 0165-399150.