Een belangrijke rol

De tijd die uw kind op school doorbrengt moet zo leerzaam en plezierig mogelijk verlopen. Om hierbij te helpen, heeft Sponder een ouderraad (OR). De leden van de OR ondersteunen ons team waar de inbreng van ouders gewenst is, bijvoorbeeld tijdens sport- en activiteitendagen. 

 

Samenstelling

Onze OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een zestal leden. De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Via onze nieuwsbrief en de website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de activiteiten van de OR.

Op school kunt u de verslagen van de vergaderingen inzien.

 

Een vraag?

Heeft u vraag over de Ouderraad? Wend u dan tot een van de leden.

 

Ouderbijdrage en overblijfgeld 

Aan de plaatsing van uw kind op de Sponder zijn financiële consequenties verbonden. 

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende kosten: 

 

Overblijven                                                                                                                             

Als eerste hebben we de kosten van het overblijven. Omdat De Sponder werkt met een korte  middagpauze, blijven alle kinderen over. Voor het overblijven wordt €30,- per schooljaar berekend. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Verder vragen wij nog een vrijwillige ouderbijdrage van €45 per schooljaar. Hier zitten de kosten voor het  jaarlijkse  schoolreisje al bij Verder worden met deze bijdrage verschillende activiteiten op en rondom school georganiseerd (o.a. Sinterklaas, carnaval, expressiemiddag/- avond, sportdag, schouwburgbezoek, speeltuindag etc)

Om deze activiteiten voor de kinderen op een fijne manier vorm te geven vraagt de school deze bijdrage. Zonder deze geldelijke bijdrage is het voor de school erg moeilijk extra activiteiten voor de kinderen te organiseren.   

Het totaalbedrag per schooljaar komt hiermee uit op €75,- per kind. 

  

Onder strikte voorwaarden kan de stichting Leergeld iets voor u betekenen voor het betalen van de bijdrage. 

Voor het schoolkamp in groep 8 vraagt de school een extra ouderbijdrage van € 55. Deze komt bij het bedrag van de eerdergenoemde €45,-  

 

Wijze van betalen 

Voor alle betalingen krijgt u aan het begin van het schooljaar een overzicht waarin de bedragen voor de hier genoemde activiteiten zijn opgesplitst. 

Hierin staat ook beschreven hoe u kunt betalen en wat de mogelijkheden zijn betreffende gespreid betalen.