Meedenken, meebeslissen

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

 

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle onderwijszaken en de organi­satie. De taken en bevoegdheden liggen vast in het regelement op de medezeggenschap. Dit kan op de school worden ingezien. Hier liggen ook de MR-notulen ter inzage.

 

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar. Onze huidige MR bestaat uit acht personen: een voorzitter, een secretaris en leden. De directeur woont als adviserend lid een gedeelte van de vergaderingen bij en vertegenwoordigt het schoolbestuur.

 

Namens de ouders:

Namens het team:

Merel Vriends, lid

Cisca Didden, voorzitter                                               

Sandra Hoeksema, lid      

Gina van der Spoel, en lid GMR

vacant

Yvonne den Braber, lid

 

 

 

De Gemeen­schappelijke Medezeggenschapsraad

Aangezien er onder het bestuur meerdere basisscholen vallen, is er voor zaken van gemeenschappelijk belang de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR ) ingesteld. Vanuit onze MR heeft één lid zitting in de GMR. 

 

Meer weten?

U wilt graag meer weten over de MR of heeft een vraag? Stuurt u dan een mail naar c.didden@kporoosendaal.nl