Meedenken, meebeslissen

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

 

Wat doet de MR?

Het schoolbestuur heeft bij bepaalde beleidsvoornemens op schoolniveau de instemming

van de MR nodig. Daarnaast is de MR een adviesorgaan. De raad bestaat uit een ouder- en 

personeelsgeleding van elk drie personen. De taken en bevoegdheden liggen vast in het 

reglement van de medezeggenschapsraad. Dit kan op school worden ingezien. 

De MR mag advies uitbrengen over alle zaken m.b.t. onderwijs en de organisatie. Daarnaast heeft het bestuur de instemming van de MR nodig bij onder andere wijzigingen

van het beleid, fusies, schoolplan, schoolgids e.d. 

Ouders kunnen op school de verslagen van de MR inzien. In het MR jaarverslag staan alle onderwerpen waarover de raad het afgelopen jaar heeft vergaderd. 

 

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar. Onze huidige MR bestaat uit zes personen: een voorzitter, een secretaris en leden. De directeur woont als adviserend lid een gedeelte van de vergaderingen bij en vertegenwoordigt het schoolbestuur.

 

Namens de ouders:

Namens het team:

Merel Vriends, lid

Lincy Gort, lid

Mark van den Boer, lid      

Gina van der Spoel, voorzitter

Estelle de Beus

Yvonne den Braber, lid

 

 

 

De Gemeen­schappelijke Medezeggenschapsraad

Aangezien er onder het bestuur meerdere basisscholen vallen, is er voor zaken van gemeenschappelijk belang de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR ) ingesteld. Vanuit onze MR heeft één lid zitting in de GMR.

 

Meer weten?

U wilt graag meer weten over de MR of heeft een vraag? Stuurt u dan een mail naar g.v.d.spoel@kporoosendaal.nl